بررسی تاثیر عملیات حرارتی آستمپرینگ بر رفتار فرسایشی چدن داکتیل آلیاژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان،اصفهان،ایران

2 دانشکده مهندسی مواد/دانشگاه صنعتی اصفهان

3 هیات علمی

چکیده

در این پژوهش رفتار فرسایشی چدن داکتیل آستمپرشده کاربیدی و چدن داکتیل آلیاژی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به این منظور نمونه‌های مربعی شکل با ابعاد 3 سانتی‌متر و ضخامت 1 سانتی‌متر تهیه شد. نمونه‌های چدن داکتیل آلیاژی تحت عملیات حرارتی آستمپرینگ قرار گرفتند. بررسی‌های ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز EDS انجام شد. قبل از آزمون فرسایش سختی و زبری نمونه ها اندازی گیری شد. نمونه ها در پنج زاویه ی 30، 45، 60، 75 و 90 درجه تحت آزمون فرسایش قرار گرفتند. نمودار کاهش وزن استاندارد بر حسب زاویه رسم شد که نشان داد نمونه داکتیل آستمپرشده کاربیدی در همه زوایا مقاومت فرسایشی بهتری دارد. نتایج ازمون پراش پرتو ایکس از سطح نمونه ی چدن داکتیل آستمپرشده کاربیدی قبل و بعد از آزمون فرسایش نشان داد نمونه دارای 38 درصد آستنیت باقی مانده است که بعد از آزمون فرسایش استحاله تحت کرنش پیدا کرده است و به مارتنزیت تبدیل شده است. آزمون ریزسختی سنجی روی نمونه چدن داکتیل آستمپرشده کاربیدی بعد از آزمون فرسایش انجام شد و نشان داد به دلیل استحاله در سطح سختی سطح آن از 446 ویکرز به 531 ویکرز افزایش پیداکرده است. همچنین تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح فرسایش شده نمونه‌ها نشان داد مکانیزم غالب فرسایش در زوایای کم (30 تا 60 درجه) برش و شخم زنی می باشد و در زوایای بالا (60 تا 90 درجه) مکانیزم غالب ترک و میکروترک می باشد.

کلیدواژه‌ها