بررسی رفتار سایشی کامپوزیت‌های WC-10wt%Co تجاری، WC-40vol%Co و WC-40vol%FeAl-B در دمای محیط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش رفتار سایشی کامپوزیت‌های تجاری WC-10wt%Co (H10F)، WC-40vol%Co و کامپوزیت‌های WC-40vol%FeAl-B با مقادیر مختلف بور از صفر تا ppm1000 به روش پین روی دیسک بررسی شد. آزمون‌های سایش در دمای محیط، تحت بار 40 نیوتن و طی مسافت 100 متر انجام شدند. سطوح سایش به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در بین نمونه‌ها، کامپوزیت WC-40vol%FeAl بدون بور کمترین مقاومت به سایش را دارد که به دلیل تردی بالاتر و عدم پیوستگی مناسب بین زمینه آلومیناید آهن و ذرات کاربید تنگستن است. این رفتار منجر به جدا شدن ذرات تقویت‌کننده از زمینه می‌شود. با حضور بور تا ppm 500 در زمینه آلومیناید آهن، رفتار سایشی این کامپوزیت‌ها بهبود یافت و مکانیزم سایش در این کامپوزیت‌ها به حالت خراشان تغییر پیدا کرد. در دمای محیط مقاومت به سایش کامپوزیتWC-40vol%FeAl-500ppmB با وجود این که درصد WC کمتری نسبت به WC-10wt%Co تجاری دارد، نزدیک به آن بود.

کلیدواژه‌ها