ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی چدن داکتیل زمینه فریتی پوشش داده شده با آلیاژ پایه نیکل پر کروم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر روکشی از جنس آلیاژ پایه نیکل پر کروم (36درصد وزنی) بوسیله جوشکاری قوسی تنگستن گاز(GTAW) بر سطح چدن داکتیل زمینه فریتی اعمال شد. ریزساختار روکش ایجاد شده و فصل مشترک توسط میکروسکوپ نوری و آزمون پراش پرتو ایکس(XRD) مورد مطالعه قرار گرفت. برای مقایسه رفتار سایشی روکش و فلز پایه از آزمون سایش رفت و برگشتی استفاده شد و در نهایت به منظور تعیین مکانیزم های غالب سایش، مسیر سایش و ذرات آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی  مورد مشاهده قرار گرفت. مطالعات و ارزیابی های انجام گرفته نشان داد ریز ساختار روکش ایجاد شده حاوی کاربید هایی نظیر  Cr23C6 و Cr7C3 درون دندریت های محلول جامد غنی از نیکل است. علاوه بر این ساختار لدبوریت در مناطقی از فلز پایه که به صورت جزئی ذوب شده است نیز قابل مشاهده است. نتایج نشان داد، مقاومت سایشی روکش ایجاد شده به صورت قابل ملاحظه‌ای بیشتر از فلز پایه است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد، مکانیزم سایش ورقه ای، مکانیزم غالب سایش در زیرلایه و روکش بوده است.

کلیدواژه‌ها