مشخصه‌یابی فرسایش دوغابی پوشش استلایت6 بر فولاد های زنگ نزن AISI316 و AISI410 ایجاد شده به روش جوشکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق، ریزساختار و مقاومت فرسایشی پوشش استلایت 6 ایجاد شده به روش جوشکاری قوس با گاز محافظ و الکترود تنگستنی (TIG) بر روی زیر لایه از جنس فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 316 و فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 410 بررسی شد. از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و آنالیزورEDS ، برای مطالعه ریزساختار و مکانیزم‌های فرسایشی استفاده شد. همچنین برای شناسایی فازهای تشکیل شده در پوشش از تفرق اشعه ایکس استفاده گردید. نتایج نشان داد که ریزساختار پوشش شامل کاربیدهای احاطه شده در محلول جامد غنی از کبالت است. مقاومت فرسایشی بالاتری در نمونه های حاوی پوشش نسبت به فلزات پایه فولادی دیده شد. همچنین، تاثیر قابل توجه خوردگی در رفتار فرسایشی پوشش شناخته شد. در این حالت، مقاومت فرسایشی بالاتر پوشش برای زیرلایه  AISI 316 بدلیل پاسخ بهتر آن نسبت به آسیب خورنده بدست آمد. رفتار فرسایشی ترد برای پوشش استلایت بر روی هر دو زیر لایه مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها