بررسی اثر جوشکاری اصطکاکی- اغتشاشی روی مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن دوفازی کم‌آلیاژ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، اثر جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی بر مقاومت به خوردگی فولاد زنگ‌نزن دوفازی کم‌آلیاژ بررسی شده است. برای این منظور، آلیاژ مذکور در سرعت چرخشی rpm 800 و سرعت پیشروی mm/min 150 جوشکاری شد. ریزساختار نمونه‌های فلز پایه و جوش با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار خوردگی این نمونه‌ها با استفاده از آزمون‌های      اندازه‌گیری پتانسیل مدار باز (OCP)، پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) و آمپرمتر با مقاومت داخلی صفر (ZRA) در محلول 1/0 مولار اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی موجب کاهش اندازه دانه فازهای فریت و آستنیت و بهبود مقاومت به خوردگی ناحیه اغتشاش شده است. افزایش مقاومت به خوردگی به تبلور مجدد و بازیابی دانه‌های فریت و آستنیت در حین فرآیند جوشکاری اصطکاکی-اغتشاشی مرتبط دانسته شد که موجب بهبود پایداری لایه رویین شده است.

کلیدواژه‌ها