بررسی تاثیر افزودن فعال‌کننده سطحی به حمام الکترولس نیکل- فسفر بر پوشش‌پذیری الیاف کوتاه کربن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

الیاف کربن پایه پلی اکریلو نیتریل (PAN) به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد به عنوان یک تقویت‌کننده مهم در ساخت کامپوزیت‌های زمینه آلومینیمی مورد استفاده هستند. در این تحقیق به منظور کاهش محدودیت‌های الیاف کربن در ساخت کامپوزیت‌های زمینه آلومینیم، نظیر ترشوندگی ضعیف و واکنش‌های فصل مشترکی، برای اولین بار تاثیر اضافه نمودن پلی وینیل الکل (PVA)، به عنوان یک ماده فعال‌کننده سطحی ارزان قیمت، به حمام اسیدی الکترولس نیکل-فسفر، بر پوشش پذیری الیاف کربن پایه PAN مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) نشان داد که با اضافه نمودن فعال‌کنندهPVAبه حمام الکترولس، رسوب ذرات ریز نیکل- فسفر روی الیاف کربن افزایش یافته و یکنواخت‌تر شد. یکنواختی لایه پوشش داده شده، بطور قابل توجهی با افزودن غلظت 5/0 گرم بر لیتر PVA به حمام بهبود یافت. طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS) نشان می‌دهد که مقدار فسفر در رسوب نیکل-فسفر هنگامی که غلظت PVA در حمام 5/0 گرم بر لیتر باشد، حدود 5 درصد وزنی است.

کلیدواژه‌ها