ارزیابی اثر عملیات ذوب مجدد روی اندازه، شکل و توزیع تخلخل‌ها در پوشش‌های NiCrBSi اعمال‌شده به روش پاشش شعله‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تخلخل یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ریزساختاری در پوشش‌های پاشش‌حرارتی به شمار می‌رود، و به‌وسیله روش‌های مختلفی مطالعه می‌شود. روش آنالیز تصویری یکی از متداول‌ترین روش‌های تعیین تخلخل در پوشش به دلیل سادگی، در دسترس بودن و قابلیت اندازه‌گیری تخلخل‌های باز و بسته، تعیین خصوصیات حفره از قبیل اندازه، شکل، جهت‌گیری و توزیع سه‌بعدی آن‌ها است. در این تحقیق از روش آنالیز تصویری برای تعیین میزان تخلخل و مشخصه‌یابی حفره‌ها در پوشش NiCrBSi اعمال‌شده به روش پاشش شعله‌ای استفاده شده است. معمولاً این نوع پوشش بعد از فرآیند پاشش به‌منظور بهبود خواص تریبولوژیکی تحت عملیات ذوب مجدد قرار می‌گیرد. در این تحقیق عملیات ذوب مجدد در دماهای ۹۵۰، ۱۰۰۰، ۱۰۵۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد. اثر ذوب مجدد و دمای آن روی توزیع اندازه و شکل تخلخل‌ها توسط تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی بررسی شد. نتایج نشان داد که ذوب مجدد باعث کاهش قابل‌توجه تخلخل پوشش(از ۱۲ به ۲ درصد) و بهبود پیوند متالورژیکی بین پوشش و زیرلایه شد. شکل حفره‌ها در اثر ذوب مجدد از اندازه درشت با شکل‌های بی‌قاعده به اندازه‌های ریزتر با شکل تقریباً کروی تبدیل شد.

کلیدواژه‌ها