بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژ 7075 آلومینیوم به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی برای تقویت رفتار خوردگی آلیاژ 7075 آلومینیوم استفاده شد. پوشش‌دهی در الکترولیت سیلیکاتی با استفاده از منبع تغذیه جریان مستقیم و تحت چگالی جریان ثابت انجام شد. از آزمون تفرق اشعه ایکس، برای فازیابی و از میکروسکوپ الکترونی روبشی برای ارزیابی مورفولوژی و ساختار پوشش استفاده شد. نتایج، تشکیل پوششی از جنس اکسید آلومینیوم با فاز غالب γ را نشان داد که سطحی متخلخل دارد و حفراتی در ساختار آن پراکنده شده‌اند. رفتار خوردگی پوشش با استفاده از آزمون‌های الکتروشیمیایی پس از یک ساعت غوطه‌وری در محلول 1 مولار اسید سولفوریک ارزیابی شد. آزمون‌ پلاریزاسیون تافل، کاهش ده برابر چگالی جریان خوردگی و افزایش بیست و پنج برابر مقاومت انتقال بار را پس از پوشش‌دهی نشان داد. آزمون طیف‌سنجی الکتروشیمیایی آشکار ساخت که پوشش، سدی فیزیکی در برابر انتقال بار تشکیل می‌دهد و به‌واسطه ساختار غیر ستونی‌اش، نفوذ محلول خورنده را به داخل پوشش کند می‌کند.

کلیدواژه‌ها