ارزیابی پوشش نانو کامپوزیت Ni-P-TiO2 سنتز شده از طریق فرآیند ترکیبی الکترولس/ سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر یک فرآیند نوین برای تولید پوشش کامپوزیت نانو ساختار فلز-اکسید ارایه شده است. این روش ترکیبی از سل-ژل و فرآیند آبکاری الکترولس به منظور توزیع یکنواخت‌تر نانو ذرات اکسید در پوشش است. سل TiO2 به درون حمام آبکاری الکترولس Ni-P با یک سرعت کنترل شده اضافه و پوشش نانو کامپوزیت Ni-P-TiO2 بر روی زیرلایه آلیاژ AZ31 تشکیل شد. ساختار پوشش بدست آمده بصورت کریستالی بوده و اندازه ذرات TiO2 در حدود nm15 ارزیابی شد. تصاویر TEM از سطح مقطع نمونه‌ها نشان داد که نانو ذرات بصورت یکنواخت‌تری در ساختار پوشش توزیع شد. این تکنیک تاثیر مثبتی در جلوگیری از آگلومره شدن نانو ذرات در زمینه پوشش دارد. میکروسختی پوشش در فرآیند ترکیبی الکترولس و سل-ژل و روش معمول افزودن مستقیم پودر نانو ذره بترتیب 1025 و HV200 710 بود.

کلیدواژه‌ها