بررسی تأثیر شدت جریان ورودی پلاسما بر مشخصات پوشش‌ کامپوزیتی آلومینا-تیتانیای پاشش پلاسمایی شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در پژوهش حاضر، تلاش شد با طراحی و ایجاد پوشش کامپوزیتی آلومینا-تیتانیا و بررسی تأثیر شدت جریان الکتریکی ورودی پلاسما روی خواص پوشش، ایده‌آل‌ترین شرایط عملیات پاشش پلاسمایی جهت بهبود مورفولوژی، خواص مکانیکی و رفتار ذرات در حال پرواز در شعله پلاسما به دست آید. پوشش‌های کامپوزیتی آلومینا-تیتانیا با تکنیک پاشش پلاسمایی اتمسفری و تحت شدت جریان الکتریکی ورودی متفاوت تهیه شد (شدت جریان 600، 700 و 800 آمپر). مشخصه‌یابی و ارزیابی پوشش با تکنیک‌های پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی به عمل آمد. همچنین ریزسختی و استحکام چسبندگی پوشش‌ها نیز بررسی شد. دمای سطح ذرات با درنظر گرفتن هندسه سه بعدی از شعله پلاسما شبیه‌سازی شد. نتایج نشان می‌دهد که پوشش کامپوزیتی ایجاد شده در شدت جریان 700 آمپر دارای بهترین کیفیت سطح از نظر خواص مکانیکی، مورفولوژی و تخلخل است. در این شدت جریان، ذرات با سرعت مناسب و بهینه 139 متر بر ثانیه به سطح پوشش برخورد داشته‌اند. همچنین ریزسختی و استحکام چسبندگی پوشش به مقدار HV1.9 1409 و 28 مگاپاسکال افزایش داشته است.

کلیدواژه‌ها