روشی آسان برای کاهش زبری سطحی در قلع اکسید آلاییده شده با فلور (FTO) بوسیله‌ سایش با نانوذرات موجود در خمیر دندان و کاربرد آن در دیودهای نورگسیل هیبریدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله روشی سریع و بهینه برای کاهش زبری سطحی قلع اکسید آلاییده شده با فلور (FTO) با استفاده از نانوذرات موجود در خمیر دندان ارایه شده است. پایداری فیزیکی و شیمیایی بالای FTO نسبت به دیگر رساناهای شفاف اکسیدی (TCO) همانند ایندیوم قلع اکسید (ITO)  باعث می‌شود که از آن‌ها در قطعات الکترواپتیکی استفاده شود. اما به دلیل بالا بودن ضخامت آن نسبت به ITO و شرایط ساخت آن معمولا زبری زیادتری نسبت به ITO دارد. خمیر دندان با توجه به ذرات ساینده‌ای که درون آن وجود دارد باعث سایش جرم‌های روی دندان بصورت نانومتری می‌شود که با استفاده از همین اصل، در اینجا نیز سطح FTO صاف شد. نتایج میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) نشان داد که ریشه میانگین مربع (RMS) زبری سطح ازnm 12 برای FTO به nm3 برای FTO ساییده شده کاهش پیدا کرد. طیف‌سنجی فتوالکترون اشعه ایکس (XPS) نیز انجام شد که حاکی از عدم تفاوت بین دو سطح قبل و بعد از عملیات بود. با استفاده از FTOهای سایش داده شده دیود نورگسیل (LED) هیبریدی ساخته شد که در مقایسه با نمونه غیر ساییده شده و ITO از بازده‌ بیشتری برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها