بررسی تاثیر دما و زمان رشد در سنتز نانولوله‌های کربنی موازی به روش رسوب شیمیایی بخار اتانول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش نانولوله‌های کربنی چنددیواره موازی با استفاده از رسوب شیمیایی بخار اتانول به عنوان منبع کربنی و Co به عنوان کاتالیست روی زیر لایه کوارتز سنتز شدند. اثر دما و زمان رشد بر طول و چگالی نانولوله‌های کربنی به صورت کیفی مورد مطالعه قرار گرفت. در حالت اعمال شرایط رشد به مدت min 45، با افزایش دمای سنتز از oC 550 بهoC 650، طول و چگالی نانولوله‌های کربنی موازی افزایش پیدا کرد. با افزایش بیشتر دما به oC750 ساختار نانولوله‌های کربنی درهم‌تنیده و اسپاگتی- مانند گردید. بنابراین دما عامل موثری در سنتز نانولوله‌های کربنی است که در این تحقیق شرایط بهینه سنتز در دمای رشد oC650 حاصل گردید. در دمای oC 650، با افزایش زمان سنتز از min 30 به min 75 طول نانولوله‌های کربنی افزایش یافت (از حدود  µm2 به µm 12). موفولوژی و ساختار نانولوله‌های کربنی چنددیواره‌ی سنتز شده، توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و طیف‌سنجی رامان مورد مشخصه‌یابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها