بررسی خواص مکانیکی و سایشی پوشش‌های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه استفاده از پوشش‌های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم به جهت کاربردهای متفاوتی همچون مقاومت به خوردگی، مقاومت به اکسیداسیون، خواص کاتالیزوری و خواص مغناطیسی، بسیار گسترش یافته ‌است. از آنجا که در بسیاری از این کاربردها مقاومت در برابر خراش بالا لازم است، در این پژوهش خواص سایشی پوشش‌های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم با استفاده از آزمون‌های نانودندانه گذار و نانوخراش بررسی شد. با توجه به نتایج مشاهده گردید که نسبت مولی Ce/Ni در محلول پوشش‌دهی نقش بسیار حایز اهمیتی بر روی خواص تریبولوژی پوشش‌های نیکل- اکسید سریم دارد. با افزایش نسبت مولی Ce/Ni از 0 به 001/0 و 01/0 به سبب حضور و افزایش درصد اکسید سریم در پوشش‌های حاصله، سختی، مدول الاستیسیته و مقاومت به خراش پوشش افزایش و ضریب اصطکاک کاهش پیدا کرد. همچنین نتایج نشان دادند که با افزایش بیشتر این نسبت از 01/0 به 1/0 و 2/0، ضریب اصطکاک و مقاومت به خراش پوشش به سبب تشکیل حفرات و ترکها در سطح پوشش به ترتیب افزایش و کاهش پیدا می‌کند. بر طبق نتایج حاصله، پوشش بهینه از لحاظ مقاومت به سایشی، پوشش‌هایی هستند که از محلول آبکاری با نسبت مولی01/0Ce/Ni= بدست می‌آیند.

کلیدواژه‌ها