نقش ذرات کاربید تیتانیم بر ریز ساختار، سختی و مقاومت سایشی روکش Stellite6 ایجاد شده بر فولاد زنگ نزن 316 به روش جوشکاریTIG

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق روکش استلایت 6 حاوی درصد های وزنی مختلف ذرات تقویت کننده TiC (0، 10، 20 و 30) بر سطح فولاد زنگ نزن 316 به روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز(TIG) اعمال گردید. ریز ساختار روکش توسط میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و فاز شناسی توسط پراش پرتو ایکس(XRD) مورد بررسی قرار گرفت. به کمک آزمون ریز سختی سنجی ویکرز پروفیل سختی نمونه‌ها تهیه شد و آزمون سایش پین روی دیسک به منظور بررسی خواص سایشی نمونههای روکش کاری شده انجام گرفت و جهت بررسی مکانیزم‌های سایش، سطوح سایش توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. ریزساختار روکش حاصل شامل زمینه محلول جامد دندریتی کبالت و ساختار لایه‌ای بین دندریتی از محلول جامد کبالت،  TiCو همچنین مقادیر جزیی Co3Ti، CrFe7C0.45و CoCx است، بیشترین مقاومت سایشی در حضور 20 درصد وزنی TiC در روکش کامپوزیتی استلایت 6 بدست آمد. مقادیر کمتر و بیشتر ذرات تقویت کننده منجر به درشت شدن دندریت‌های محلول جامد کبالت و سختی کمتر گردید. مکانیزم های سایشی غالب روکش‌های اعمالی از نوع چسبان و خراشان تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها