مطالعه تغییرات ساختاری در سطح چوب سپیدار (Populus alba L.) تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 هوازدگی عامل اصلی تخریب سطح چوب در فضای باز به شمار می رود. درک این فرآیند در چوب‌های مختلف اهمیت بالایی در حفاظت چوب دارد. با توجه به کاربرد گسترده چوب سپیدار (Populusalba L.) در فضای باز، تغییرات ساختاری زیست‌پلیمرهای سطح این چوب تحت تاثیر هوازدگی تسریع شده پس از 300 و 800 ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. میزان کاهش جرم پس از هوازدگی اندازه‌گیری شد. تغییرات ظاهری با استفاده از رنگ سنجی ارزیابی گردید. طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه جهت سنجش ساختار شیمیایی و میکروسکوپ الکترونی روبشی برای مطالعه ریخت شناسی سطح به کار گرفته شد. نتایج نشان‌دهنده تغییرات بصری شدید در هر دو مرحله هوازدگی بود که نشان دهنده تولید عوامل رنگساز جدید ناشی از تخریب لیگنین و افزایش گروه‌های کربونیل در سطح است. تخریب در واحد گواییاسیل نسبت واحد سرینجیل در لیگنین بیشتر شناسایی شد. در طول هوازدگی میزان سلولز نیز کاهش یافت. فرآیند تخریب پس از 300 ساعت، بیشتر در سلولز آمورف متمرکز شده بود. میزان کاهش جرم نمونه‌ها پس از هوازدگی مؤید فروشست محصولات تخریب از سطح نمونه‌ها بود. تخریب لیگنین در جدایش الیاف سلولزی و شکست زنجیر سلولزی در کوتاه شدن الیاف سطحی چوب مشهود بود.  

کلیدواژه‌ها