بررسی تأثیر ترکیب حمام آبکاری بر سختی پوشش نیکل- بور الکترولس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر پوشش نیکل-بور الکترولس به‌عنوان پوششی مقاوم به سایش و دارای میکروسختی بالا توجه خاصی را به‌خود جلب کرده‌است. در تحقیق حاضر اثر غلظت اتیلن‌دی‌آمین، محلول آمونیاک و محلول پایدارکننده حاوی سرب روی میکروسختی پوشش نیکل-بور الکترولس در شرایط عملیات‌حرارتی‌شده با به‌کارگیری طرح عاملی دوسطحی با سه‌نقطه مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که غلظت اتیلن‌دی‌آمین روی میکروسختی پوشش اثری نداشته، اما به پایداری بیشتر حمام آبکاری در حضور آمونیاک منجر شده است. محلول پایدارکننده مهم‌ترین عامل در افزایش میکروسختی پوشش نیکل-بور الکترولسِ مورد بررسی بود. همچنین اثر متقابل آمونیاک و محلول پایدارکننده در افزایش میکروسختی پوشش قابل توجه است. بالاترین میکروسختی به‌دست آمده برای پوشش HV 1358 بود که در حضور بیشینه مقدار محلول آمونیاک و پایدارکننده در حمام آبکاری به‌دست آمد. تصویر SEM از سطح پوشش بیانگر ساختاری قلوه‌سنگی است. همچنین الگوی پراش اشعه ایکس نشان داد که ساختار پوشش عملیات حرارتی‌شده دارای ابعاد نانومتری و متشکل از ذرات B3Ni، B2Ni و به احتمال زیاد ذرات نیکل بلورین است.

کلیدواژه‌ها