ارزیابی رفتار خوردگی الکتروشیمیایی فولاد 420AISI پس از سخت کاری سطحی لیزری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش سطوح نمونههای فولاد 420AISI با پرتو لیزر یاگ پالسی سختکاری شدند و پس از محاسبه پارامترهای بهینه سختکاری و بهبود سختی نسبت به مطالعات پیشین با لیزر یاگ پالسی، رفتار خوردگی حفرهدار شدن سطوح سختشده و خام مقایسه شد. جهت تعیین ریزساختار، از میکروسکوپ نوری و الکترونی روبشی کمک گرفته‌شد؛ ضمن این‌که از آزمون پلاریزاسیون سیکلی برای بررسی رفتار خوردگی الکتروشیمیایی نمونه‌ها استفاده شد. نتایج نشان داد که عملیات سطحی لیزری سبب ایجاد ریزساختار مارتنزیتی- آستنیتی و حذف/ توزیع مجدد کاربیدها شد و سختی سطحی بالای 700 ویکرز را به ارمغان آورد. منحنی‌های پلاریزاسیون، افزایش پتانسیل به‌میزان mV 113 را نشان دادند. مشاهده شد که این فولاد حتی بعد از عملیات لیزری، قابلیت پسیو مجدد را دارا نیست.

کلیدواژه‌ها