تاثیر ضخامت و دمای حرارت دهی بر روی مورفولوژی و پاسخ تشدید پلاسمون سطح متمرکز نانوساختار دولایه طلا/نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این تحقیق روشی ساده برای تولید نانوساختارهای دولایه نقره/طلای تثبیت شده بر روی سطح شیشه، جهت استفاده در حسگرهای تشدید پلاسمون سطح، ارایه می کند. بدین منظور ضخامتهای مختلفی از نقره بر روی سطح شیشه کندوپاش شده و سپس در دماهای 150 و C°300 بمدت 2، 3 و 4 ساعت در اتمسفر هوا حرارت دهی شد. نانوساختارهای بدست آمده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و اسپکتروفتومتر طیف جذبی آنالیز شدند. حرارت دهی موجب تغییر رنگ ظاهری نمونه ها و افزایش طول موج رزونانس آنها بطرف طول موجهای بلندتر شد یا به اصطلاح بطرف قرمز تغییر کرد. با افزایش دما و زمان حرارت دهی طول موج رزونانس افزایش بیشتری یافته و قطر نانو ذرات تشکیل شده بر روی سطح بیشتر شد.

کلیدواژه‌ها