تاثیرات pH و عملیات حرارتی بر مورفولوژی، ساختار و سختی پوشش‌های Co-P حاصل از آبکاری الکتریکی با جریان مستقیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پوشش‌های Co-P با توجه به خواص مطلوبشان بعنوان جایگزینی مناسب برای پوشش‌های کروم سخت مطرح‌اند. در این تحقیق پوشش‌های Co-P نانوکریستال و آمورف با جریان مستقیم برروی زیر لایه‌ای از فولاد ساده کربنی اعمال شده و مورفولوژی آنها مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر مقدار pH برروی مورفولوژی، راندمان جریان، میزان فسفر، سختی و جهت‌گیری ترجیحی پوشش‌ها بررسی شد. همچنین تاثیر عملیات حرارتی بر روی ریزساختار و سختی پوشش‌های نانوکریستالی و آمورف مطالعه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش pH از 1 تا 4 با وجود افزایش راندمان جریان تا 98%، مقدار فسفر و سختی پوشش‌ها کاهش یافت. همچنین جهت‌گیری ترجیحی تغییر کرده و مورفولوژی پوشش‌ها از حالت کروی به حالت سوزنی تبدیل شد. سختی پوشش‌های نانوکریستالCo-P  در حالت بهینه حدود 600 ویکرز و برای پوشش‌هایی با ساختار آمورف 750 ویکرز بدست آمد که با انجام عملیات حرارتی به ترتیب تا میزان 760 و 1090 ویکرز افزایش یافتند.

کلیدواژه‌ها