ارزیابی خواص پوشش‏های پاشش سرد شده مس با استفاده از آنالیز حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق پوشش‏های مس با استفاده از فرآیند پاشش سرد، تحت شرایط مختلف تهیه شدند. ریز ساختار این پوشش‏ها با استفاده از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی شدند. علاوه بر این، آنالیزگرماسنج روبشی تفاضلی (DSC) و گرماوزن سنجی (TG) برای ارزیابی کیفیت پوشش بخصوص مقدار ناحیه متصل شده بین ذرات به کار رفت. نتایج میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که پوشش‏های تهیه شده از پودرهای الکترولیتی مرزهای داخلی بیشتری داشته و در نتیجه در یک مقدار مشخص از کسر نواحی متصل شده، مقدار کلی نواحی متصل نشده در آن‏ها بیش‌تر است. نتایج DSC، واکنش‏هایی گرمازا در دماهای مشخص نشان می‏دهد که با شرایط پاشش و برخی خصوصیات ریزساختاری مشاهده شده ارتباط دارد. بدین طریق که نمونه‏های تهیه شده در فشار بالاتر، نواحی عدم اتصال کمتری دارند و این قضیه توسط هر دو آنالیز حرارتی (DSC و TGA) اثبات شده است. همچنین مشخص شده که پودرهای کروی نسبت به پودرهای الکترولیتی پوشش‏های متراکم‏تری تشکیل می‏دهند. بنابراین می‏توان نتیجه‏گیری کرد که آنالیز حرارتی برای ارزیابی کیفیت پوشش و به خصوص تعیین مقدار نواحی متصل شده در پوشش‏های پاشش سرد قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها