بررسی رفتار تخریب پوشش‌های‌ سد حرارتی زیرکنیای پایدار شده با ایتریا درحضور نمک مذاب سولفات- وانادات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رفتار خوردگی داغ پوشش‌های سد حرارتی زیرکنیای پایدار شده با ایتریا (YSZ) پاشش پلاسمایی شده در حضور نمک مذاب سولفات- وانادات است. برای این منظور، زیرلایه‌هایی از جنس اینکونل 738LC، ابتدا با آستری NiCoCrAlY و سپس با پوشش رویی YSZ به کمکفرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) رسوب داده شد. آزمون خوردگی داغ در حضور مخلوط نمک Na2SO4 + V2O5 روی سطح پوشش‌ YSZ در دمای C° 1000 به مدت 30 ساعت انجام گرفت. به منظور بررسی رفتار خوردگی داغ، مشخصه‌یابی ریزساختاری توسط میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM)، آنالیز عنصری به کمک طیف‌سنجی تفکیک انرژی (EDS) و آنالیز فازی به کمک پراش‌سنجی پرتو ایکس (XRD) انجام گرفت. بر اساس نتایج، واکنش نمک مذاب با پایدارکننده زیرکنیا (Y2O3) و تشکیل کریستال‌های YVO4، استحاله فازی مخرب زیرکنیا از تتراگونال به منوکلینیک به علت تهی شدن پایدارکننده و در نهایت ایجاد تنش‌های حرارتی و فیزیکی به عنوان مکانیزم تخریب پوشش‌های سرامیکی YSZ در حضور نمک مذاب سولفات- وانادات تشخیص داده شد.

کلیدواژه‌ها