خواص فیزیکی پوشش اکسیدی پلاسما الکترولیز آلومینیوم ایجاد شده در محلول های قلیایی با سیستم جریان پالسی مستقیم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها