مقایسه خواص ساختاری و اپتیکی لایه‌های نازک نانویی (Sn,Ti)O2 ساخته‌شده به روش‌های باریکه‌الکترونی و سل-ژل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 لایه‌های نازک TiO2-SnO2 به روش‌های باریکه‌الکترون و سل-ژل(غوطه وری)روی زیر‌لایه‌ شیشه‌ای لایه‌نشانی شدند. در روش باریکه‌الکترون، خلأ 5-10 توربود، در حالی که لایه نشانی به روش سل-ژل در اتمسفر انجام پذیرفت. سپس همه لایه‌ها، تحت عملیات حرارتی قرار گرفتند. ساختار بلوری توسط الگوی XRD در روش باریکه‌الکترونی در دمایC ˚400 و در روش سل-ژل در دمایC °500 تشکیل گردید. میانگین نانو ذرات در روش باریکه ‌الکترونی 20 و در روش سل- ژل 33 نانومتر تخمین زده شد. خواص اپتیکی و مورفولوژی لایهها، توسط طیف‌سنجی UV/Vis/NIR و میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد بررسی قرار گرفت. طیف عبور و گاف‌انرژی نیز در هر دو روش محاسبه گردید.

کلیدواژه‌ها