بررسی اثر الگوی زبری سطح بر عملکرد تریبولوژیکی چرخ‌دنده مارپیچ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بحث زبری سطح در قطعات مکانیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. اغلب از انحراف معیار زبری‌ها به‌عنوان تنها معیار مهم در تحلیل قطعات زبر در حال تماس یاد می‌شود در حالی که الگوی زبری سطح یا به‌عبارتی نحوه قرارگیری زبری‌ها نیز بر عملکرد قطعات در تماس اثر می‌گذارد. در این تحقیق، اثر روش‌های مختلف پرداخت سطح بر عملکرد چرخ‌دنده مارپیچ در رژیم روان‌کاری مخلوط بررسی شده‌است. برای تولید سطوح با زبری‌ها و الگوهای مختلف از یک برنامه کامپیوتری استفاده شده است. زبری سطح تولید شده سپس به‌عنوان یک ورودی در مدلی که عملکرد چرخ‌دنده مارپیچ تحت رژیم روانکاری مخلوط را به کمک روش تقسیم بار پیش‌بینی می‌نماید مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که الگوی زبری سطح عرضی در مقایسه با الگوی زبری سطح طولی و همسانگرد باعث می‌شود سهم بیشتری از بار توسط زبری‌ها تحمل شود و همچنین ضریب اصطکاک مقدار بیشتری داشته باشد. نتایج پیش‌بینی‌های این مدل با نتایج تجربی که قبلا در مورد اثر الگوی زبری سطح بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال انجام شده است سازگار هستند.

کلیدواژه‌ها