شبیه سازی تاثیر دمای زیرلایه به کمک مدل منطقه ای ساختاری برای رشد نانوساختارهای نیکل به روش مونت کارلو جنبشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این مقاله مرحلههستهبندی و رشد حجمینانو ساختارهای نیکل لایه نشانی شده تحت زاویه مایل ˚75- ˚85 با استفاده از روش مونت کارلو جنبشی شبیه سازی شد. تاثیر دمای زیرلایه بر شکل، اندازه و نحوه توزیع ستون ها نیز بررسی گردید. با تعریف سد پتانسیل موضعی و انرژی حرارتی تصادفی، رشد نانوساختارهای نیکل در سه منطقه دمایی که در محدوده 45/0T/Tm< (که T دمای زیرلایه و   دمای ذوب ماده) قرار می گیرند، مورد بررسی قرار گرفت. نتائج امان نشان داد که در محدوده دمایی 3/0T/Tm< ساختارها بصورت ستونی نازک و سر ستون ها گنبدی شکل رشد می کنند. با افزایش دما، هنگامی که در محدوده45/0T/Tm< > 3/0 قرار دارد، ساختار ها بصورت ستونی ضخیم و سر ستون ها صاف رشد می کنند. هنگامی که زیرلایه در دمای بالاتری قرار می گیرد، یعنی محدوده دمایی 45/0T/Tm<، ساختارها بصورت متراکم و چگال رشد می‌کنند. نتایج امان در هر سه منطقه دمایی با مدل منطقه ای ساختاری توافق دارد.

کلیدواژه‌ها