بررسی نانو لایه های دی اکسید تیتانیوم آلاییده با نیتروژن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اثر افزایش آلایش نیتروژن در نانو لایه های TiO2 را روی خواص آبدوستی بررسی کردیم. نمونه‌ها به روش افشانه داغ تهیه شد. زمان باز‌پخت نمونه‌ها که نقش مهمی در ساختار نهایی نانو لایه‌ها دارد، 450 درجه سانتیگراد بود. مشاهده شد که خاصیت آبدوستی نمونهها تحت نور فرابنفش، با افزایش درصد نیتروژن، افزایش می‌یابد. آبدوستی چهار نمونه آلاییده تهیه شده، نسبت به نمونه TiO2 خالص نیز بهتر بود. همچنین کاهش گاف انرژی که لازمه افزایش آبدوستی است و افزایش زبری و اندازه دانه در اثر افزایش نیتروژن نیز مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها