تاثیر درصد کربن در رفتار سایشی پوشش‌های فروکروم ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به منظور معرفی پوشش‌های جدید و در عین حال با هزینه‌ تولید کم در صنعت پاشش حرارتی، پوشش‌های فروکروم پرکربن (HCFeCr) و فروکروم کم‌کربن (LCFeCr) ایجاد و خواص میکروساختاری و نیز رفتار سایشی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. پوشش‌های مذکور به روش پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی CK45 پاشش شدند. در این رابطه، ابتدا پوشش‌های فروکروم در نرخ‌های مختلف از جریان گاز آرگون پاشش‌دهی و با یکدیگر مقایسه شدند، همچنین پارامترهای بهینه پاشش برای آن‌ها به دست آمد. نتایج نشان داد که پوشش‌های فروکروم در کمترین نرخ جریان گاز آرگون خواص بهتری از خود نشان می‌دهند. نتایج بدست آمده نشان‌دهنده‌ قابلیت ساخت و توسعه پوشش‌های مذکور به روش پاشش حرارتی است. سپس این پوشش‌ها از نظر ریز‌ساختار توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)، فازهای تشکیل دهنده توسط پراش پرتو ایکس(XRD)، سختی توسط استفاده از روش فرورونده ویکرز مورد مطالعه قرار گرفتند. مکانیزم غالب سایشی در پوشش‌های HCFeCr، سایش چسبان به همراه ترک ریز در شدت‌های مختلف خراشان شناسایی شده است و در پوشش‌های LCFeCr مکانیزم ورقه‌ای شدن به عنوان مکانیزم غالب مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها