بررسی رفتار الکتروشیمیایی تیتانیم خالص تجاری در محلول‌های اسید سولفوریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق رفتار الکتروشیمیایی تیتانیم خالص تجاری در محلول‌های 1/0، 0/1و 0/3 مولار اسید سولفوریک بررسی شد. منحنی‌های پلاریزاسیون نشان دادند که تیتانیم خالص تجاری در محلول‌های 1/0، 0/1و 0/3 مولار اسید سولفوریک، رفتار رویین عالی را ارایه می‌دهد. نتایج آزمون‌های موت- شاتکی نشان داد که رفتار نیمه‌هادی لایه رویین تیتانیم خالص تجاری از نوع n-است. برای سه محلول، نتایج آزمون‌های موت- شاتکی نشان داد که در منطقه رویین دو شیب مثبت وجود دارد. همچنین این آزمون‌ها نشان دادند که چگالی دهنده‌ها در محدوده 1020 بر سانتی‌متر مکعب قرار دارد و با غلظت فزایش می‌یابند. بر اساس آزمون‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی، آشکار شد که مقاومت پلاریزاسیون با افزایش غلظت کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها