نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب بندی مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 13-21]
 • آبکاری الکتریکی تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2 [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 27-39]
 • آبکاری الکتریکی بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 81-92]
 • آزمون فشار حلقه بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم به روش آزمون فشار حلقه [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 33-41]
 • آسیاکاری مکانیکی تأثیر پارامترهای آسیاکاری مکانیکی بر تشکیل پوشش Ni-Al روی سطح سوپرآلیاژ پایه نیکل (617 Inconel) [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 13-22]
 • آلومیناید تیتانیم بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 83-92]
 • آلومینیوم 7075 ارزیابی سختی و رفتار سایشی کامپوزیت سطحی هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 تولید شده به روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 41-51]
 • آلیاژ Ti64 بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 89-100]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • آلیاژ Ti-6Al-4V اعمال پوشش سرامیکی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه Ti-6Al-4V و بررسی رفتار خوردگی آن در محلول شبیه‌ساز بدن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 1-11]
 • آلیاژ آلومینیم 5083 تأثیر افزودن اکسید سریم بر رفتار سایشی و خوردگی نانو کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 51-63]
 • آلیاژ آلومینیم 7075-T6 اثر شات پینینگ بر روی خواص لایه سطحی و رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 65-72]
 • آلیاژ حافظه‌دار NiTi پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 9-19]
 • آنیل انحلالی بررسی ریزساختاری، سختی و رفتار سایشی آلیاژ Ti-6V-4Al تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 21-32]

ا

 • اسپری پایرولیز ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات مگهمایت Fe2O3- γ تهیه شده به روش همرسوبی شیمیایی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 1-11]
 • استحکام تأثیر فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلزجوش ایجاد شده توسط GMAW بر St-37 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 31-39]
 • استلایت 6 ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 13-26]
 • استلایت 6 بررسی ریزساختاری و مقایسه مقاومت به اکسیداسیون پوشش‌های استلایت6 پوشش‌دهی شده به روش HVOF وGTAW با پوشش پاشش حرارتی NiCrBSi ایجاد شده بر فولاد ابزارH13 [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 71-82]
 • اصطکاک بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم به روش آزمون فشار حلقه [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 33-41]
 • اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی اعمال پوشش سرامیکی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه Ti-6Al-4V و بررسی رفتار خوردگی آن در محلول شبیه‌ساز بدن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 1-11]
 • اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی اثر فرکانس جریان پوشش دهی بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش‌های ایجادشده در روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیرلایه منیزیم AZ31 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 1-11]
 • اکسیداسیون دمای بالا مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 45-56]
 • اکسیداسیون دمای بالا بررسی ریزساختاری و مقایسه مقاومت به اکسیداسیون پوشش‌های استلایت6 پوشش‌دهی شده به روش HVOF وGTAW با پوشش پاشش حرارتی NiCrBSi ایجاد شده بر فولاد ابزارH13 [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 71-82]
 • اکسید روی بهینه سازی رشد نانومیله های یکنواختZnO بر روی بستر سیلیکون بذردار به روش رسوب حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 1-7]
 • الکترولس ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 81-87]
 • الکترولومینسانس تأثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 35-43]
 • امپدانس الکتروشیمیایی اثر فرکانس جریان پوشش دهی بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش‌های ایجادشده در روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیرلایه منیزیم AZ31 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 1-11]
 • اوره تأثیر درصد اوره بر ساختار و مقاومت خوردگی پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی اعمال شده بر روی آلومینیم 1050 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 23-30]

ب

 • بازترکیب الکترون-حفره تأثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 35-43]
 • بازده جریان تأثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 35-43]

پ

 • پاشش پلاسمای اتمسفری مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 45-56]
 • پاشش حرارتی ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 13-26]
 • پاشش حرارتی مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 13-21]
 • پاشش حرارتی بررسی ریزساختاری و مقایسه مقاومت به اکسیداسیون پوشش‌های استلایت6 پوشش‌دهی شده به روش HVOF وGTAW با پوشش پاشش حرارتی NiCrBSi ایجاد شده بر فولاد ابزارH13 [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 71-82]
 • پلاریزاسیون پتانسیودینامیک اعمال پوشش سرامیکی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه Ti-6Al-4V و بررسی رفتار خوردگی آن در محلول شبیه‌ساز بدن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 1-11]
 • پلاسمای الکترولیتی بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد ساده کربنی CK45 نیتروکربوره شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 93-100]
 • پوشش تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 23-31]
 • پوشش WC-10Co-4Cr بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 57-70]
 • پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی تأثیر درصد اوره بر ساختار و مقاومت خوردگی پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی اعمال شده بر روی آلومینیم 1050 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 23-30]
 • پوشش دهی تأثیر پارامترهای آسیاکاری مکانیکی بر تشکیل پوشش Ni-Al روی سطح سوپرآلیاژ پایه نیکل (617 Inconel) [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 13-22]
 • پوشش‌دهی الکتروفورتیک پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 9-19]
 • پوشش روانکار جامد ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 57-65]
 • پوشش سد حرارتی نانوساختار مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 45-56]
 • پوشش کامپوزیتی مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 13-21]
 • پوشش کامپوزیتی Cu-TiO2 تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2 [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 27-39]
 • پوشش های کبالت-فسفر بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 81-92]
 • پیرسازی بررسی ریزساختاری، سختی و رفتار سایشی آلیاژ Ti-6V-4Al تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 21-32]

ت

 • تاگوچی بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم به روش آزمون فشار حلقه [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 33-41]
 • تحلیل المان محدود بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 57-70]
 • ترکیبات بین فلزی Ni-Al تأثیر پارامترهای آسیاکاری مکانیکی بر تشکیل پوشش Ni-Al روی سطح سوپرآلیاژ پایه نیکل (617 Inconel) [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 13-22]
 • تریبوخوردگی ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 81-87]
 • تنش پسماند بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 57-70]

ج

 • جریان الکتریکی ثابت پیش‌بینی میزان رسوب لایه حاوی نانو پودر آلومینا تهیه شده به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک با استفاده از جریان الکتریکی عبوری از مدار [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 107-119]
 • جریان پالسی تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2 [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 27-39]
 • جوشکاری .TIG ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]

چ

 • چگالی جریان متوسط تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2 [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 27-39]

خ

 • خواص اپتیکی بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی ترکیبات در حالت سطح در راستای (001) با استفاده از نظریة تابعی چگالی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 67-75]
 • خوردگی اثر فرکانس جریان پوشش دهی بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش‌های ایجادشده در روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیرلایه منیزیم AZ31 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 1-11]
 • خوردگی ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 81-87]
 • خوردگی پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 9-19]
 • خوردگی خستگی اثر شات پینینگ بر روی خواص لایه سطحی و رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 65-72]
 • خوردگی داغ مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 45-56]

د

 • دی اکسید تیتانیم تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 23-31]
 • دی سولفید مولیبدن ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 57-65]
 • دیوپساید مشخصه یابی سطحی دیوپساید بالک تهیه شده با روش همرسوبی و تفجوشی پس از غوطه وری در سیال شبیه ساز بدن [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 73-79]
 • دیود نورگسیل آلی تأثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 35-43]

ذ

 • ذرات تقویت‌کننده‌ اکسید سریم تأثیر افزودن اکسید سریم بر رفتار سایشی و خوردگی نانو کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 51-63]

ر

 • رسوب بخار شیمیایی ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 57-65]
 • رسوب حمام شیمیایی بهینه سازی رشد نانومیله های یکنواختZnO بر روی بستر سیلیکون بذردار به روش رسوب حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 1-7]
 • رسوب فیزیکی بخار بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 83-92]
 • رسوب نشانی الکتروفورتیک پیش‌بینی میزان رسوب لایه حاوی نانو پودر آلومینا تهیه شده به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک با استفاده از جریان الکتریکی عبوری از مدار [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 107-119]
 • رفتار تریبولوژیکی ارزیابی سختی و رفتار سایشی کامپوزیت سطحی هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 تولید شده به روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 41-51]
 • رفتار تریبولوژیکی بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد ساده کربنی CK45 نیتروکربوره شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 93-100]
 • رفتار خوردگی بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 53-67]
 • رفتار خوردگی اعمال پوشش سرامیکی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه Ti-6Al-4V و بررسی رفتار خوردگی آن در محلول شبیه‌ساز بدن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 1-11]
 • رفتار سایشی و خوردگی تأثیر افزودن اکسید سریم بر رفتار سایشی و خوردگی نانو کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 51-63]
 • ریز ساختار بررسی ریزساختاری، سختی و رفتار سایشی آلیاژ Ti-6V-4Al تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 21-32]
 • ریزساختار تأثیر فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلزجوش ایجاد شده توسط GMAW بر St-37 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 31-39]

ز

 • زبری سطح نقش عملیات حرارتی در استحاله فازی و تغییر ویژگی های الکترونیکی فیلم‌های سیلیکون [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 77-87]
 • زبری سطحی اثر شات پینینگ بر روی خواص لایه سطحی و رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 65-72]
 • زیرکونیای پایدار شده با ایتریا مطالعه پوشش سد حرارتی نانوساختار بر پایه اکسید زیرکونیا و ارزیابی خواص پایداری حرارتی و رفتار خوردگی داغ [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 45-56]
 • زیست فعالی مشخصه یابی سطحی دیوپساید بالک تهیه شده با روش همرسوبی و تفجوشی پس از غوطه وری در سیال شبیه ساز بدن [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 73-79]

س

 • سازگاری بیولوژیکی پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 9-19]
 • سایش بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 83-92]
 • سخت کاری سطحی بررسی رفتار سایشی پوشش WC/Ni اعمال شده به روش جوشکاری TIG برروی فولاد St52 [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 43-55]
 • سختی بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 81-92]
 • سختی ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • سختی تأثیر فرآیند اصطکاکی اغتشاشی بر ریزساختار و خواص مکانیکی فلزجوش ایجاد شده توسط GMAW بر St-37 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 31-39]
 • سختی بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 89-100]
 • سختی لایه‌های سطحی اثر شات پینینگ بر روی خواص لایه سطحی و رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 65-72]
 • سطح مشخصه یابی سطحی دیوپساید بالک تهیه شده با روش همرسوبی و تفجوشی پس از غوطه وری در سیال شبیه ساز بدن [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 73-79]
 • سل ژل مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 13-21]
 • سوپرآلیاژ (617 Inconel) تأثیر پارامترهای آسیاکاری مکانیکی بر تشکیل پوشش Ni-Al روی سطح سوپرآلیاژ پایه نیکل (617 Inconel) [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 13-22]
 • سیلیکون بذردار بهینه سازی رشد نانومیله های یکنواختZnO بر روی بستر سیلیکون بذردار به روش رسوب حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 1-7]
 • سینتیک پیش‌بینی میزان رسوب لایه حاوی نانو پودر آلومینا تهیه شده به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک با استفاده از جریان الکتریکی عبوری از مدار [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 107-119]

ش

 • شات پینینگ اثر شات پینینگ بر روی خواص لایه سطحی و رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 65-72]
 • شبیه سازی دینامیک مولکولی شبیه سازی برخورد نانو قطره به سطح مورب در فرآیند ایجاد پوشش های نانویی توسط دینامیک مولکولی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 41-50]

ض

 • ضخامت ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 57-65]
 • ضریب اصطکاک بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد ساده کربنی CK45 نیتروکربوره شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 93-100]

ط

 • طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی اعمال پوشش سرامیکی به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی زیرلایه Ti-6Al-4V و بررسی رفتار خوردگی آن در محلول شبیه‌ساز بدن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 1-11]
 • طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی تأثیر درصد اوره بر ساختار و مقاومت خوردگی پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی اعمال شده بر روی آلومینیم 1050 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 23-30]

ع

 • عملیات حرارتی بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 81-92]
 • عملیات حرارتی نقش عملیات حرارتی در استحاله فازی و تغییر ویژگی های الکترونیکی فیلم‌های سیلیکون [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 77-87]

ف

 • فتوکاتالیست تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 23-31]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ارزیابی سختی و رفتار سایشی کامپوزیت سطحی هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 تولید شده به روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 41-51]
 • فرآیند اصطکاکی اغتشاشی تأثیر افزودن اکسید سریم بر رفتار سایشی و خوردگی نانو کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 ساخته شده به روش فرآیند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 51-63]
 • فرآیند الکتروفورتیک بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 53-67]
 • فرآیند جوشکاری TIG بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 89-100]
 • فرآیند دوتایی بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 83-92]
 • فرکانس تأثیر متغیرهای آبکاری پالسی بر ریزساختار و خواص پوشش نانوکامپوزیتی Cu-TiO2 [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 27-39]
 • فولاد گرمکارH13 بررسی ریزساختاری و مقایسه مقاومت به اکسیداسیون پوشش‌های استلایت6 پوشش‌دهی شده به روش HVOF وGTAW با پوشش پاشش حرارتی NiCrBSi ایجاد شده بر فولاد ابزارH13 [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 71-82]
 • فیلم آمورف سیلیکون نقش عملیات حرارتی در استحاله فازی و تغییر ویژگی های الکترونیکی فیلم‌های سیلیکون [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 77-87]

ک

 • کاربید تنگستن ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 13-26]
 • کاربید تنگستن بررسی رفتار سایشی پوشش WC/Ni اعمال شده به روش جوشکاری TIG برروی فولاد St52 [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 43-55]
 • کامپوزیت ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 13-26]
 • کامپوزیت سطحی هیبریدی ارزیابی سختی و رفتار سایشی کامپوزیت سطحی هیبریدی Al7075/TiC/MoS2 تولید شده به روش فرایند اصطکاکی اغتشاشی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 41-51]
 • کلکوپریت بررسی خواص الکترونی و ساختاری ترکیب‌های کلکوپریت، در حالت انبوهه و نانولایه [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 69-80]
 • کلکوژنید و پیوندهای آویزان بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی ترکیبات در حالت سطح در راستای (001) با استفاده از نظریة تابعی چگالی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 67-75]

ل

 • لایه میانگیر تأثیر ضخامت لایه های فعال و میانگیر بر کارایی دیودهای گسیلنده آلی نور سبز [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 35-43]
 • لایه های نازک ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات مگهمایت Fe2O3- γ تهیه شده به روش همرسوبی شیمیایی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 1-11]

م

 • مقاومت به سایش بررسی اثر میزان فسفر و عملیات حرارتی بر ساختار، سختی و رفتار سایشی پوشش کبالت-فسفر [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 81-92]
 • مقاومت به سایش مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 13-21]
 • مقاومت به سایش بررسی رفتار سایشی پوشش WC/Ni اعمال شده به روش جوشکاری TIG برروی فولاد St52 [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 43-55]
 • مقاومت به سایش بررسی ریزساختاری، سختی و رفتار سایشی آلیاژ Ti-6V-4Al تحت شرایط مختلف عملیات حرارتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 21-32]
 • مگنتیت تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 23-31]
 • منحنی کالیبراسیون بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم به روش آزمون فشار حلقه [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 33-41]
 • منیزیم AZ31 اثر فرکانس جریان پوشش دهی بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش‌های ایجادشده در روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیرلایه منیزیم AZ31 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 1-11]
 • میدان الکتریکی ثابت پیش‌بینی میزان رسوب لایه حاوی نانو پودر آلومینا تهیه شده به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک با استفاده از جریان الکتریکی عبوری از مدار [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 107-119]
 • میکروساختار ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 13-26]
 • میکروساختار ارتقای سختی آلیاژ هوایی تیتانیوم Ti-6Al-4V با پوشش کامپوزیتی ایجاد شده به روش جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 93-106]
 • میکروسختی ایجاد پوشش روانکار جامد دی سولفید مولیبدن روی فولاد با استفاده از روش رسوب بخار شیمیایی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 57-65]
 • میکروسکوپی الکترونی اثر فرکانس جریان پوشش دهی بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش‌های ایجادشده در روش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیرلایه منیزیم AZ31 [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 1-11]

ن

 • نانو آلومینا پیش‌بینی میزان رسوب لایه حاوی نانو پودر آلومینا تهیه شده به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک با استفاده از جریان الکتریکی عبوری از مدار [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 107-119]
 • نانو پوشش ها شبیه سازی برخورد نانو قطره به سطح مورب در فرآیند ایجاد پوشش های نانویی توسط دینامیک مولکولی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 41-50]
 • نانوذرات بررسی تاثیر محلول نانو ذرات در رفتار اصطکاک کولمبی در شکل دهی آلیاژ آلومینیوم به روش آزمون فشار حلقه [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 33-41]
 • نانو ذرات آلومینا- تیتانیا بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 53-67]
 • نانو ذرات زیرکونیا بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 89-100]
 • نانوذرات مگهمایت ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات مگهمایت Fe2O3- γ تهیه شده به روش همرسوبی شیمیایی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 1-11]
 • نانو قطره سطح مورب شبیه سازی برخورد نانو قطره به سطح مورب در فرآیند ایجاد پوشش های نانویی توسط دینامیک مولکولی [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 41-50]
 • نانوکریستال سیلیکون نقش عملیات حرارتی در استحاله فازی و تغییر ویژگی های الکترونیکی فیلم‌های سیلیکون [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 77-87]
 • نانولایه بررسی خواص الکترونی و ساختاری ترکیب‌های کلکوپریت، در حالت انبوهه و نانولایه [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 69-80]
 • نانومیله بهینه سازی رشد نانومیله های یکنواختZnO بر روی بستر سیلیکون بذردار به روش رسوب حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 1-7]
 • نرخ رشد بهینه سازی رشد نانومیله های یکنواختZnO بر روی بستر سیلیکون بذردار به روش رسوب حمام شیمیایی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 1-7]
 • نرم‌افزار متالوگرافی MIP بررسی تأثیر پوشش‌های نانوکامپوزیتی Al2O3-TiO2 بر رفتار خوردگی فولادهای کم کربن [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 53-67]
 • نظریة تابعی چگالی بررسی ویژگی‌های الکترونی و اپتیکی ترکیبات در حالت سطح در راستای (001) با استفاده از نظریة تابعی چگالی [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 67-75]
 • نظریۀ تابعی چگالی بررسی خواص الکترونی و ساختاری ترکیب‌های کلکوپریت، در حالت انبوهه و نانولایه [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 69-80]
 • نفوذ ناحیه ذوب شده بهبود خصوصیات سطح آلیاژ Ti64 در حضور نانو ذرات زیرکونیا با استفاده از جوشکاری TIG [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 89-100]
 • نیتروژن‌دهی پلاسمایی بررسی رفتار سایشی آلیاژ آلومیناید تیتانیم پایه گاما قبل و بعد از فرآیند دوتایی نیتروژن‌دهی پلاسمایی و رسوب فیزیکی بخار [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 83-92]
 • نیتروکربوراسیون بررسی رفتار تریبولوژیکی فولاد ساده کربنی CK45 نیتروکربوره شده به روش پلاسمای الکترولیتی [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 93-100]

و

ه

 • هدایت الکتریکی نقش عملیات حرارتی در استحاله فازی و تغییر ویژگی های الکترونیکی فیلم‌های سیلیکون [دوره 13، شماره 33، 1396، صفحه 77-87]
 • همرسوبی مشخصه یابی سطحی دیوپساید بالک تهیه شده با روش همرسوبی و تفجوشی پس از غوطه وری در سیال شبیه ساز بدن [دوره 13، شماره 32، 1396، صفحه 73-79]
 • همرسوبی شیمیایی ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات مگهمایت Fe2O3- γ تهیه شده به روش همرسوبی شیمیایی [دوره 13، شماره 31، 1396، صفحه 1-11]
 • هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا پوشش هیدروکسی‌آپاتیت – آلومینا کامپوزیتی بر روی آلیاژ NiTi با استفاده از روش پوشش دهی الکتروفورتیک [دوره 13، شماره 34، 1396، صفحه 9-19]