نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آلومینیم 7075 بررسی خواص ترموفیزیکی و الکتریکی پوششهای تبدیلی کروماته بر روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 83-90]
 • آلومینیوم خواص فیزیکی پوشش اکسیدی پلاسما الکترولیز آلومینیوم ایجاد شده در محلول های قلیایی با سیستم جریان پالسی مستقیم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 35-43]
 • آلومینیوم بررسی رفتار سایش خراشان آلومینیوم اکسید شده به روش پلاسمایی الکترولیتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 91-104]
 • آلیاژ هویسلرCo2MnSi مطالعه قطبش اسپینی و خواص الکترونی پیوندگاههای(001) Co2MnSi/GaAs [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 69-73]

ا

 • استاندارد ASTM G105 بررسی رفتار سایش خراشان آلومینیوم اکسید شده به روش پلاسمایی الکترولیتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 91-104]
 • اصطکاک مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]
 • اکسایش خواص فیزیکی پوشش اکسیدی پلاسما الکترولیز آلومینیوم ایجاد شده در محلول های قلیایی با سیستم جریان پالسی مستقیم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 35-43]
 • اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بررسی رفتار سایش خراشان آلومینیوم اکسید شده به روش پلاسمایی الکترولیتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 91-104]
 • الکتروپلیمریزاسیون اعمال پوشش پلی پیرول تقویت شده با یون مولیبدات بر روی فولاد کربنی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 15-21]
 • الکترود پرکروم- پرکربن روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکتوردهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 75-82]
 • انباشت سطحی بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه های نانو متری Ni/Cu/Si(100) حین لایه نشانی و عملیات حرارتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]
 • اینترفرومتری اندازه گیری ناهمواری سطوح با استفاده از سطح نگاری اپتیکی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 75-83]

ب

 • بافت رسوب دهی الکتریکی پوشش نانوکریستای نیکل با جریان مستقیم و مطالعه بافت آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 55-64]
 • برخورد قطره تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]

پ

 • پخش قطره تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • پلاریزاسیون امکان سنجی اعمال و بررسی خواص پوشش پلاسمای الکترولیتی سیلیسی بر سطح آلومینیوم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 65-73]
 • پلاسما اسپری ارزیابی واص مکانیکی پوشش های پاشش پلاسمایی هیدروکسی آپاتیت توسط روش فرورفتگی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 1-14]
 • پلاسما الکترولیز خواص فیزیکی پوشش اکسیدی پلاسما الکترولیز آلومینیوم ایجاد شده در محلول های قلیایی با سیستم جریان پالسی مستقیم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 35-43]
 • پلاسمال الکترولیتی امکان سنجی اعمال و بررسی خواص پوشش پلاسمای الکترولیتی سیلیسی بر سطح آلومینیوم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 65-73]
 • پلی پیرول اعمال پوشش پلی پیرول تقویت شده با یون مولیبدات بر روی فولاد کربنی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 15-21]
 • پلی تترا فلورواتیلن نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]
 • پلیمرهای رسانا اعمال پوشش پلی پیرول تقویت شده با یون مولیبدات بر روی فولاد کربنی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 15-21]
 • پوشش ساخت و مشخصه یابی پوشش های فریتی جاذب مایکروویو [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 45-54]
 • پوشش تبدیلی کروماته بررسی خواص ترموفیزیکی و الکتریکی پوششهای تبدیلی کروماته بر روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 83-90]
 • پوشش سیلیسی امکان سنجی اعمال و بررسی خواص پوشش پلاسمای الکترولیتی سیلیسی بر سطح آلومینیوم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 65-73]
 • پوشش نانوکریستالی رسوب دهی الکتریکی پوشش نانوکریستای نیکل با جریان مستقیم و مطالعه بافت آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 55-64]

ت

 • تئوری سینتیک مولکولی تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • تریبولوژی نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]
 • تشخیص موج ورق اندازه گیری ناهمواری سطوح با استفاده از سطح نگاری اپتیکی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 75-83]
 • تکنیک شبه پتانسیل مطالعه قطبش اسپینی و خواص الکترونی پیوندگاههای(001) Co2MnSi/GaAs [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 69-73]
 • تلفات انعکاس ساخت و مشخصه یابی پوشش های فریتی جاذب مایکروویو [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 45-54]

ج

 • جاذب ساخت و مشخصه یابی پوشش های فریتی جاذب مایکروویو [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 45-54]

چ

 • چسبان مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]

خ

 • خراشان مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]
 • خردایش بررسی رفتار سایش خراشان آلومینیوم اکسید شده به روش پلاسمایی الکترولیتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 91-104]
 • خواص مکانیکی ارزیابی واص مکانیکی پوشش های پاشش پلاسمایی هیدروکسی آپاتیت توسط روش فرورفتگی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 1-14]
 • خوردگی اعمال پوشش پلی پیرول تقویت شده با یون مولیبدات بر روی فولاد کربنی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 15-21]

ر

 • رزین فنولیک نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]
 • رسوب پلاسمایی امکان سنجی اعمال و بررسی خواص پوشش پلاسمای الکترولیتی سیلیسی بر سطح آلومینیوم [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 65-73]
 • رسوب دهی الکتریکی رسوب دهی الکتریکی پوشش نانوکریستای نیکل با جریان مستقیم و مطالعه بافت آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 55-64]
 • ریزساختار روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکتوردهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 75-82]

ز

 • زاویه تماس تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • زاویه تماس تعادلی تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • زاویه تماس دینامیکی تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]

س

 • ساختار بلوری و خواص اپتیکی و الکتریکی تاثیر ناخالصی Cu بر ساختار اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک سولفید کادمیم [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 9-16]
 • سازگاری زیستی بهبود سازگاری زیستی ایمپلنت فلسی توسط پوشش شیشه زیست فعال [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 17-26]
 • سایش مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]
 • سایش خراشان بررسی رفتار سایش خراشان آلومینیوم اکسید شده به روش پلاسمایی الکترولیتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 91-104]
 • سختی مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]
 • سطح نگاری اندازه گیری ناهمواری سطوح با استفاده از سطح نگاری اپتیکی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 75-83]
 • سل- ژل بهبود سازگاری زیستی ایمپلنت فلسی توسط پوشش شیشه زیست فعال [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 17-26]
 • سولفید کادمیم تاثیر ناخالصی Cu بر ساختار اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک سولفید کادمیم [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 9-16]
 • سیلیکون کارباید نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]

ش

 • شبیه سازی عددی تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • شیشه زیست فعال بهبود سازگاری زیستی ایمپلنت فلسی توسط پوشش شیشه زیست فعال [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 17-26]

ض

 • ضریب جذب بررسی خواص ترموفیزیکی و الکتریکی پوششهای تبدیلی کروماته بر روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 83-90]
 • ضریب نشر بررسی خواص ترموفیزیکی و الکتریکی پوششهای تبدیلی کروماته بر روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 83-90]

ع

 • عملیات حرارتی بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه های نانو متری Ni/Cu/Si(100) حین لایه نشانی و عملیات حرارتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]

ف

 • فرورفتگی ارزیابی واص مکانیکی پوشش های پاشش پلاسمایی هیدروکسی آپاتیت توسط روش فرورفتگی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 1-14]
 • فریت ساخت و مشخصه یابی پوشش های فریتی جاذب مایکروویو [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 45-54]
 • فصل مشترک ارزیابی واص مکانیکی پوشش های پاشش پلاسمایی هیدروکسی آپاتیت توسط روش فرورفتگی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 1-14]
 • فولاد 17-4PH اثر نیتراسیون پلاسمایی دمای پایین بر خواص سطحی فولادهای رسوب سخی 17-4PH و A286 [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 85-94]
 • فولاد A286 خوردگی سایشی اثر نیتراسیون پلاسمایی دمای پایین بر خواص سطحی فولادهای رسوب سخی 17-4PH و A286 [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 85-94]
 • فولاد ساده کربنی روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکتوردهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 75-82]

ک

 • کامپوزیت TiC-NiAl مقایسه خواص تریبولوژیکی ترکیباتTiC-NiAl و SiC [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 57-67]

گ

 • گرافیت نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]

ل

 • لایه های نازک تاثیر ناخالصی Cu بر ساختار اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک سولفید کادمیم [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 9-16]
 • لایه های نانومتری بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه های نانو متری Ni/Cu/Si(100) حین لایه نشانی و عملیات حرارتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]

م

 • مایکرویو ساخت و مشخصه یابی پوشش های فریتی جاذب مایکروویو [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 45-54]
 • محاسبات ابتدا به ساکن مطالعه قطبش اسپینی و خواص الکترونی پیوندگاههای(001) Co2MnSi/GaAs [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 69-73]
 • مدل تحلیلی تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 27-42]
 • مرز مشترک نیم فلز/نیم رسانا مطالعه قطبش اسپینی و خواص الکترونی پیوندگاههای(001) Co2MnSi/GaAs [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 69-73]
 • مس بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه های نانو متری Ni/Cu/Si(100) حین لایه نشانی و عملیات حرارتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]
 • مقاومت الکتریکی نماسی بررسی خواص ترموفیزیکی و الکتریکی پوششهای تبدیلی کروماته بر روی آلیاژ آلومینیم Alclad AA7075-T6 [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 83-90]
 • مقاومت به خوردگی بهبود سازگاری زیستی ایمپلنت فلسی توسط پوشش شیشه زیست فعال [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 17-26]
 • مقاومت سایشی روکش کاری فولاد ساده کربنی با الکتوردهای پرکروم- پرکربن و ارزیابی ریزساختار و رفتار سایشی روکش [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 75-82]
 • مولیبدات سدیم اعمال پوشش پلی پیرول تقویت شده با یون مولیبدات بر روی فولاد کربنی و بررسی مقاومت به خوردگی آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 15-21]
 • مولیبدن دی سولفاید نقش افزودنی های پودری بر رفتار تریبولوژیک کامپوزیت های پلیمری بر پایه رزین فنولیک [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 43-55]

ن

 • ناخالصی فلزی تاثیر ناخالصی Cu بر ساختار اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک سولفید کادمیم [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 9-16]
 • نیتراسیون پلاسمایی اثر نیتراسیون پلاسمایی دمای پایین بر خواص سطحی فولادهای رسوب سخی 17-4PH و A286 [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 85-94]
 • نیکل رسوب دهی الکتریکی پوشش نانوکریستای نیکل با جریان مستقیم و مطالعه بافت آن [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 55-64]
 • نیکل بررسی جدایش و انباشت سطحی مس در لایه های نانو متری Ni/Cu/Si(100) حین لایه نشانی و عملیات حرارتی [دوره 4، شماره 6، 1387، صفحه 1-7]

ه

 • هیدروکسی آپاتیت ارزیابی واص مکانیکی پوشش های پاشش پلاسمایی هیدروکسی آپاتیت توسط روش فرورفتگی [دوره 4، شماره 5، 1387، صفحه 1-14]