نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • استحاله فازی تحلیل ساختاری پوشش های الکترولس نیکل- فسفر عملیات پلاسمایی شده [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 27-36]
 • الکتروفروتیک بررسی شرایط بهینه اعمال پوشش آلومینای گاما بر روی اینکونل 738 به روش ریوب گذاری الکترو فروتیک [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-57]
 • الکترومیکی اثر افزودنی های آلی بر خواص ساختاری و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 37-42]
 • امپدانس ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم 321H- AA5083 ساکن به روش امپدانس شیمیایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 59-73]
 • اینکونل بررسی شرایط بهینه اعمال پوشش آلومینای گاما بر روی اینکونل 738 به روش ریوب گذاری الکترو فروتیک [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-57]

ب

 • برخورد مایل قطره شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرایند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]

پ

 • پاشش حرارتی شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرایند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • پراکسوتانگستیک اسید اثر افزودنی های آلی بر خواص ساختاری و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 37-42]
 • پوشش آلومینا بررسی شرایط بهینه اعمال پوشش آلومینای گاما بر روی اینکونل 738 به روش ریوب گذاری الکترو فروتیک [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-57]
 • پوشش های نیکل- فسفر تحلیل ساختاری پوشش های الکترولس نیکل- فسفر عملیات پلاسمایی شده [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 27-36]

ت

 • تبدیل فوریه سریع حل عددی مدل تماس الاستیک بین سطوح تخت زبر با استفاده از تکنیک FFT [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]
 • ترکیب بین فلزی ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم 321H- AA5083 ساکن به روش امپدانس شیمیایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 59-73]
 • تماس حل عددی مدل تماس الاستیک بین سطوح تخت زبر با استفاده از تکنیک FFT [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]
 • توزیع گاوسی حل عددی مدل تماس الاستیک بین سطوح تخت زبر با استفاده از تکنیک FFT [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]

ح

 • حل تحلیلی شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرایند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]

خ

 • خوردگی ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم 321H- AA5083 ساکن به روش امپدانس شیمیایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 59-73]
 • خوردگی حفره ای ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم 321H- AA5083 ساکن به روش امپدانس شیمیایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 59-73]

ر

 • رسوب گذاری- محلول معلق بررسی شرایط بهینه اعمال پوشش آلومینای گاما بر روی اینکونل 738 به روش ریوب گذاری الکترو فروتیک [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 45-57]

ز

 • زبری حل عددی مدل تماس الاستیک بین سطوح تخت زبر با استفاده از تکنیک FFT [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]

س

 • سطح واقعی تماس حل عددی مدل تماس الاستیک بین سطوح تخت زبر با استفاده از تکنیک FFT [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 15-26]
 • سل-ژل اثر افزودنی های آلی بر خواص ساختاری و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 37-42]

ش

 • شبیه سازی عددی شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرایند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]
 • شدت تفرق تحلیل ساختاری پوشش های الکترولس نیکل- فسفر عملیات پلاسمایی شده [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 27-36]

ع

 • عملیات پلاسمایی تحلیل ساختاری پوشش های الکترولس نیکل- فسفر عملیات پلاسمایی شده [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 27-36]

ق

 • قطعات الکتروکروم اثر افزودنی های آلی بر خواص ساختاری و الکتروکرومیکی لایه های نازک اکسید تنگستن [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 37-42]

ک

 • کندوپاش تحلیل ساختاری پوشش های الکترولس نیکل- فسفر عملیات پلاسمایی شده [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 27-36]

گ

 • گسترش قطره روی سطح شبیه سازی عددی و مدل تحلیلی برخورد مایل قطره با سطح زیرلایه در فرایند لایه نشانی به روش پاشش حرارتی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 1-14]

ل

 • لایه پسیو ارزیابی خوردگی آلیاژ آلومینیوم- منیزیم 321H- AA5083 ساکن به روش امپدانس شیمیایی [دوره 3، شماره 4، 1386، صفحه 59-73]