دوره و شماره: دوره 16، شماره 44، شهریور 1399 
بررسی اثر افزودن NiTi بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی پایدار شده با ایتریا

صفحه 15-26

نوشین منصوری نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ محمد فرویزی؛ کوروش شیروانی؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ منصور رضوی