دوره و شماره: دوره 16، شماره 44، تابستان 1399 
2. بررسی اثر افزودن NiTi بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش سد حرارتی زیرکونیایی پایدار شده با ایتریا

نوشین منصوری نژاد؛ میلاد بهامیریان؛ محمد فرویزی؛ کوروش شیروانی؛ محمدرضا رحیمی‌پور؛ منصور رضوی