دوره و شماره: دوره 15، شماره 41، پاییز 1398 
4. بررسی اثر عملیات نیتروژن‌دهی گازی بر ریخت و رفتار سایشی پوشش TiO2 ایجادشده به روش اکسایش الکترولیتی پلاسمایی

صفحه 35-50

حسن بختیاری زمانی؛ احسان صائب نوری؛ سیدعلی حسن زاده تبریزی؛ فاطمه سلحشوری