دوره و شماره: دوره 15، شماره 39، خرداد 1398 
بررسی میکروساختار و رفتار اکسیداسیون پوشش کامپوزیتی Ni-TiO2

صفحه 91-101

عیسی خوران؛ مرتضی زند رحیمی؛ هادی ابراهیمی فر