دوره و شماره: دوره 14، شماره 36، شهریور 1397 
اثر غلظت متان و دما درتعداد لایه های گرافین فوم سنتز شده به روش CVD

صفحه 9-16

نرگس کریمی زاده؛ محسن بابامرادی؛ روح اله عظیمی راد؛ سعید صفا