دوره و شماره: دوره 13، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 1-119 
ساختار و خواص اپتیکی فیلم های نازک نانوذرات مگهمایت Fe2O3- γ تهیه شده به روش همرسوبی شیمیایی

صفحه 1-11

احسان پارسیان پور؛ داوود رئوفی؛ محمد غلامی؛ فریدون سموات؛ ژیلا امینی؛ نیما شهبازی