دوره و شماره: دوره 12، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 1-96 
9. طراحی و ساخت الکترود نانوساختار SnO2/Ag/MoO3 به منظور استفاده در وسایل اپتوالکترونیک

صفحه 87-96

محسن قاسمی ورنامخواستی؛ اسماعیل شهریاری؛ ویشتاسب سلیمانیان