دوره و شماره: دوره 11، شماره 26، اسفند 1394، صفحه 1-112 
طراحی و بهینه سازی ساختار پوشش سد حرارتی ایجاد شده به روش پاشش پلاسمایی از طریق شبیه سازی المان محدود

صفحه 61-75

نسیم نایب پاشایی؛ سیدحسین سیدین؛ محمدرضا ابوطالبی؛ حسین سرپولکی؛ سیدمحمد مهدی هادوی