دوره و شماره: دوره 10، شماره 22، زمستان 1393، صفحه 1-92