دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، تابستان 1393، صفحه 1-111