نقش تیتانیم در بهبود رفتار خوردگی روکش اینکونل 625 اعمال شده به روش جوشکاری TIG بر فولاد ساده کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر افزودن تیتانیم به روکش IN625 تولید شده با استفاده از فرآیند جوشکاری الکترود قوسی تنگستن- گاز بر رفتار خوردگی روکش است. بدین منظور در ابتدا لایه ­ای از IN625 بر روی زیرلایه فولاد ساده کربنی جوشکاری سطحی شد و سپس تیتانیم خالص به روش جوشکاری الکترود قوسی تنگستن – گاز بر روی روکش قبلی اعمال شد. بر اساس مقدار ذوب فیلر تیتانیم، روکش آلیاژی حاوی 29 و39 درصد وزنی تیتانیم بدست آمد. بررسی­ های ریزساختار روکش­ های حاصل با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام شد. بمنظور مطالعه رفتار خوردگی از آزمون پلاریزاسیون تافل استفاده شد. نتایج آزمون پلاریزاسیون سیکلی نشان داد که روکش آلیاژی NiTi مقاومت به حفره­ دار شدن بهتری در مقایسه به روکش اینکونل از خود نشان می­ دهد. در میان روکش­های مورد بررسی، روکش آلیاژی حاوی 39 درصد تیتانیم، با افزایش حدود 5/1 ولت در پتانسیل برگشت نسبت به روکش اینکونل بالاترین مقاومت به حفره­ دار شدن را نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها


1. Reed, The Superalloys - Fundamentals and Applications, Cambridge University Press, (2006).
2. W. F. Smith, Structure and Properties of Engineering Alloys, Mc Grow Hill, (1993).
3. A. M. HandBook, Materials Selection and Design, 20(1997).
4. W. Mankins and J. Hosier,Microstructure and phase stability of Inconel alloy 625, Metallurgical Transactions A, 5(1974)2579-2590.
5. "http://www.specialmetals.com".
6. H. Wang and H. Tang, Microstructure and wear properties of laser clad Ti2Ni3Si/Ni3Ti multiphase intermetallic coatings, Materials Science & Processing,80(2005)1677-1682.
7. Y. Luo and D. Li, New wear-resistant material: Nano-TiN/TiC/TiNi composite, MATERIALS SCIENCE, 36(2001), 4695-4702.
8. C. Leyens and M. Peters, Titanium and Titanium Alloys, Willey, (2003).
9. I. Polmear, Light Alloys Titanium alloys, Elsevier Ltd, (2005).
10. F. Liu and J. Xu, Wear resistance of micro-arc oxidation coatings on biomedical NiTi alloy, Alloys and Compounds,487(2009)391–394.
11. M. H. Wu, Fabrication of Nitinol Materials and Components, ProceedingsoftheInternationalConferenceonShape-Memoryand Superelastic Technologies, (2001)285-292.
12. M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions, 2(1974)213-221.
13. B. O. Brien, Passivation of nitinol wire for vascular implants, Biomaterials, 23(2002) 1739–1748.
14. ا. مفاخری، "بررسی رفتارخوردگی آلیاژنایتینیول درمحیط شبیه­سازی شده بدن" ، پایان نامه کارشناسی ارشد، (1383).
15. S. Shabalovskaya, Effect of chemical etching and aging in boiling water on the corrosion resistance of Nitinol wires with black oxide resulting from manufacturing process, J Biomed Mater Res B Appl Biomater, (2003)331-340.
16. M. L. Lethabane and P. A. Olubambi, Corrosion behaviour of sintered Ti–Ni–Cu–Nb in 0.9% NaCl environment, Journal of Materials Research and Technology,4(2015)367–376.
17. H. Guide, Selection Guide to Lincoln hardfacing Materials and Procedure," The Lincoln Electric Company,(2005)3-5.
18. R. Nugent, Alloy 625 Surfacing of Tool and Die Steels,Welding Journal, 65(1986)33-39.
19. W. Handbook, Surfacing, American Welding Society, 3A(1970).
20. A. M. HandBook, Surface Engineering, 5(1994).
21. J. R. Davis and Associates, Handbook, Weld Cladding and Dissimilar Joining, ASM Metals Handbook, 6(1993)789-794.