کلیدواژه‌ها = ریزسختی
بررسی ریزساختار، چسبندگی و رفتار تریبولوژیکی پوشش اکسید آلومینیوم آندی متخلخل بر روی آلیاژ آلومینیوم 5083

دوره 17، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 11-26

محمد علی کریمی؛ مسعود سلطانی؛ حسن حسن زاده؛ علیرضا بهزادی؛ نسا زمانی بختیاروند؛ علی شفیعی


تاثیر فرآیندQPQ بر خواص ریزساختاری، سختی و خوردگی فولاد CK67 مورد استفاده در اجزا اتومبیل

دوره 17، شماره 48، شهریور 1400، صفحه 27-33

مسلم طیبی؛ فرانک محرمی؛ وحید عبداله زاده؛ مهری صمدی