کلیدواژه‌ها = پاشش حرارتی
مشخصه یابی لایه سل ژل ایجاد شده روی پوشش هایWC-12Co تولیدی به روش HVOF و بررسی رفتار سایشی آن

دوره 13، شماره 33، آذر 1396، صفحه 13-21

نرگس عموسلطانی؛ محمدعلی گلعذار؛ حمیدرضا سلیمی جزی؛ روح الله بیرانوند؛ علی سعیدی؛ اردشیر نظامی نیا


ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF

دوره 13، شماره 31، خرداد 1396، صفحه 13-26

مهدی احمدی اشکفتکی؛ مسعود عطاپور؛ حسین ادریس