کلیدواژه‌ها = الکترولس
ارزیابی رفتار سایشی پوشش کامپوزیتی Ni-P-Ag در دمای بالا

دوره 14، شماره 36، شهریور 1397، صفحه 49-55

شهرام علیرضایی؛ فریده طباطبایی


ارزیابی و مقایسه رفتار تریبوخوردگی پوشش‌های الکترولس Ni-P و Ni-B

دوره 13، شماره 32، شهریور 1396، صفحه 81-87

فریده طباطبایی؛ شهرام علیرضایی


خاصیت خودروانکاری دما بالادر پوشش هیبریدی نانوکامپوزیت Ni-P-Ag-Al2O3

دوره 12، شماره 30، اسفند 1395، صفحه 45-53

شهرام علیرضایی؛ فریده طباطبایی؛ بهنوش علیرضایی