نویسنده = مرتضی شمعانیان
تعداد مقالات: 2
2. تأثیر پارامترهای پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی مقدار تخلخل پوشش سایش-پذیر YSZ-10wt.% LaPO4 با بکارگیری روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 12، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 15-26

محسن حاجیان فروشانی؛ مرتضی شمعانیان؛ مهدی صالحی؛ فاطمه داور؛ مهدی رستمی