نویسنده = حسین ادریس
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی مشخصه های ریزساختاری پوشش کامپوزیتیWC/12%Co- Stellite 6 تولید شده به روش HVOF

دوره 13، شماره 31، بهار 1396، صفحه 13-26

مهدی احمدی اشکفتکی؛ مسعود عطاپور؛ حسین ادریس