نویسنده = مهدی صالحی
تعداد مقالات: 8
1. ارزیابی ریزساختار و مقاومت به سایش و خوردگی اینکونل 625 روکش کاری‌شده بر زیرلایه مسی

دوره 15، شماره 40، تابستان 1398، صفحه 37-52

منصور رحیمی؛ مسعود سلطانی؛ مهدی صالحی


2. تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 15، شماره 39، بهار 1398، صفحه 69-77

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


3. بررسی تجربی و شبیه سازی توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 13، شماره 34، زمستان 1396، صفحه 57-70

مائده السادات ضوئی؛ محمد حسین صادقی؛ مهدی صالحی


4. تأثیر رنگدانه Fe3O4 بر فعالیت فتوکاتالیتیکی پوشش های TiO2 ایجاد شده توسط فرآیند HVOF

دوره 13، شماره 33، پاییز 1396، صفحه 23-31

امیرحسین نویدپور؛ مهران آذرپور سیاهکلی؛ مهدی صالحی؛ یعقوب کلانتری؛ مهدی امیرنصر؛ مسعود ریسمانچیان


5. بررسی تجربی و مدلسازی استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF پس از فرآیند سنگ‌زنی

دوره 12، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-73

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


7. تأثیر پارامترهای پاشش حرارتی پلاسمایی بر روی مقدار تخلخل پوشش سایش-پذیر YSZ-10wt.% LaPO4 با بکارگیری روش سطح پاسخ (RSM)

دوره 12، شماره 28، تابستان 1395، صفحه 15-26

محسن حاجیان فروشانی؛ مرتضی شمعانیان؛ مهدی صالحی؛ فاطمه داور؛ مهدی رستمی