نویسنده = محمدحسین صادقی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین تاثیر فرایند سنگ زنی بر توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF

دوره 15، شماره 39، بهار 1398، صفحه 69-77

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی


2. بررسی تجربی و مدلسازی استحکام چسبندگی و پیوستگی پوشش WC-10Co-4Cr به روش HVOF پس از فرآیند سنگ‌زنی

دوره 12، شماره 30، زمستان 1395، صفحه 63-73

مائده السادات ضوئی؛ محمدحسین صادقی؛ مهدی صالحی