نویسنده = خلیل رنجبر
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر تغییرات ریزساختاری و رفتار فرسایش فلز جوش فولاد 100- HSLA

دوره 14، شماره 36، تابستان 1397، صفحه 79-91

حسین ناصری؛ رضا دهملایی؛ خلیل رنجبر